II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Bez-KRESY” – do 28 lutego 2019

Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie i Stowarzyszenie Salon Literacki we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłaszają Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Bez-KRESY”.

W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych, którzy do 28 lutego 2019 r. na adres organizatora prześlą zestaw 3 niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w 4 kopiach (spiętych, tworzących 4 komplety). Tematyka utworów dowolna, ale mile widziane będą teksty nawiązujące do szeroko pojętej tematyki polskich Kresów i pogranicza wschodniego.

Organizatorzy oczekują prac w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę).

Personalia (prawdziwe nazwisko, nie pseudonim) oraz adres autora, numer telefonu i adres mailowy należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora.

Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.

Zestawy będzie rozpatrywać jury powołane przez Organizatora.

Zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne.
Jury przyzna nagrodę specjalną za wiersz związany z szeroko pojętą tematyką polskich Kresów i pogranicza wschodniego.

Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. Laureaci przyjeżdżają na uroczystość finałową na własny koszt.
Nagrody finansuje Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2019 r.

Gala wręczenia nagród odbędzie się w maju 2019 r.

Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie.

Wysłanie utworów na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie
ul. Kościuszki 6
37-611 Cieszanów
(z dopiskiem: Konkurs Poetycki „Bez-KRESY”)

Dodatkowe informacje:

Comments

comments