Regulamin 45. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego”Jesienna Chryzantema”

1. Postanowienia ogólne
1. 1. Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze
1. 2. Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku
2. Uczestnictwo w Konkursie
2. 1. Konkurs adresowany jest do autorów, którzy nie ukończyli 35 roku życia
2. 2. Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi w innych konkursach
2. 3. Nie określa się tematyki utworów
2. 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie – dostarczenie zestawu 3 wierszy ( w tym jeden o tematyce patriotycznej lub religijnej) w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem i w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem informację o autorze (imię nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, datę urodzin, krótka nota biograficzna oraz załącznik nr 1 lub 2 dot. przetwarzania danych osobowych)
2. 5. Rozpatrywane będą tylko prace napisane w języku polskim
2. 6. Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu
2. 7. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów
2. 8. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień
3. Termin nadsyłania prac
3. 1. Prace na konkurs należy przesłać do 7 października 2019 r. ( liczy się data stempla pocztowego) pod adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku, 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21 z dopiskiem na kopercie „Jesienna Chryzantema”
4. Wyłonienie Laureatów Konkursu
4. 1. Do wyłaniania laureatów i przyznawania nagród uprawnione jest Jury Konkursu powołane przez organizatora w składzie:
Przewodniczący jury – dr. Przemysław Dakowicz; wielokrotnie nagradzany polski poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury.

Członek jury – Krzysztof Kuczkowski; wielokrotnie nagradzany polski poeta, autor szkiców, recenzji muzycznych i literackich, wykładowca warsztatów poetyckich. Założyciel dwumiesięcznika literackiego „Topos”.
Sekretarz jury – Agnieszka Gościeniecka; Przewodnicząca Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Płocku

4. 2. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni o terminie
wręczenia nagród i wyróżnień

4. 3. Ponadto przyznana będzie nagroda specjalna: za wiersz poświęcony Prymasowi Polski
ks. Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu

5. Postanowienia Końcowe
5. 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy
5. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany punktów regulaminu
5. 3. Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2019 roku
6. Deklaracje
6. 1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, oraz wypełnieniem załącznika nr. 1 dot. przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Ogólnopolskiego Konkursu „Jesienna Chryzantema”
6. 2. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoby, które nadsyłają prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich i nie stanowią plagiatu

Sekretariat konkursu: tel. 783 981 861
Strona konkursu: https://jesiennachryzantema. wixsite. com/jesiennachryzantema

Comments

comments