Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna
VI edycja

Smakuj słowa, są trwalsze od rzeczy. I gdy nas już nie będzie,
one będą pracować nad stawaniem się świata…
(A. Sulima-Suryn)

NAGRODY
Kategoria Dorośli: nagrody finansowe:
I miejsce – 2.000 zł
II miejsce – 1.500 zł
III miejsce – 500 zł

kategoria Młodzież: nagrody rzeczowe

Organizator: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance.
Cele konkursu:
– Rozbudzanie wrażliwości oraz aktywności twórczej,
– promowanie utalentowanych poetów,
– konfrontacja twórczości poetyckiej,
– zwiększenie zainteresowania poezją.

Regulamin
1. Konkurs ma charakter ogólnopolski. Nadesłane utwory będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: od 13 do 18 lat i powyżej 18 roku życia.
2. Prosimy o przesłanie 3 niepublikowanych i nienagradzanych utworów. Wiersze powinny być opatrzone godłem oraz odpowiednim symbolem:
symbol M – kategoria wiekowa od 13 do 18 lat,
symbol D – kategoria wiekowa powyżej 18 roku życia.
3. W Przypadku zgłoszenia poprzez pocztę tradycyjną: w oddzielnej, zaklejonej i oznaczonej tym samym godłem oraz symbolem kopercie, uczestnik zobowiązany jest dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie (w załączniku do Regulaminu).
4. Zgłoszenie tekstów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
5. Zgłoszenia niespełniające warunków nie będą uwzględniane.
6. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych wierszy w celach promocji i ewentualnej publikacji.
7. Wiersze należy przesłać pocztą tradycyjną, na adres organizatora konkursu:

Dział Animacji Kultury BPiCK
ul. Broniewskiego 7, 64-980 Trzcianka
z dopiskiem „Konkurs Poetycki”
– decyduje data stempla pocztowego.

lub elektroniczną (wymagany jest skan oświadczenia)
na e-mail: bpick.konkursy@gmail.com

8. Ostateczny termin nadsyłania wierszy upływa :
– kategoria wiekowa od 13 do 18 lat (M) – 23 września 2019 r.
– kategoria wiekowa powyżej 18 roku życia (D) – 16 września 2019 r.
9. Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 17 października 2019 roku w Trzciance podczas Uroczystej Gali, po której odbędzie się koncert Grzegorza Turnaua „Bedford School”.
10. O dokładnym czasie i miejscu Gali Konkursowej laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie, informacje te zostaną również opublikowane na stronie internetowej oraz fanpage’u BPiCK.
11. Na autorów najlepszych wierszy czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.
12. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu finału konkursu.
13. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży.
14. Wiersze ocenia profesjonalne Jury powołane przez organizatora.
15. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatora.
Komisarz konkursu: Katarzyna Hołyst tel. 514 081 673

Patronat Honorowy: Stanisław Soyka, patronat medialny: TVP3 Poznań

Comments

comments