XXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego – do 31 marca 2019

REGULAMIN XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Mieczysława Czychowskiego

I.
ORGANIZATOR KONKURSU:
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
ul. Wyszyńskiego 65
78- 400 Szczecinek
www.sapik.pl
tel. 94 712-83-02
II.
Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Malowanie słowem” im. Mieczysława Czychowskiego od XXI edycji zmienił nazwę na:
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego.
Celem konkursu jest promocja twórczości poetyckiej w kraju i za jego granicami, rozbudzanie wrażliwości artystycznej w środowisku oraz stwarzanie warunków do publicznych kontaktów i konfrontacji.
III.
Do udziału w konkursie zapraszamy autorów, którzy ukończyli 15 lat.
IV.
ZOSTANĄ PRZYZNANE NAGRODY W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:
KATEGORIA I
Nagroda Główna Burmistrza Miasta Szczecinek – 1000 zł.
Dwa równorzędne wyróżnienia – po 500 zł.
Zestaw powinien zawierać od 3 do 5 wierszy.
KATEGORIA II
Nagroda Główna Starosty Szczecineckiego za zestaw wierszy dla dzieci – 1000 zł i druk książki autorskiej (300 egzemplarzy. Autor otrzymuje 100 egzemplarzy, pozostałe zostają do dyspozycji Organizatora).
O doborze utworów do książki w kategorii II, objętości, formie i oprawie plastycznej decyduje Organizator.
Zestaw od 5 do 10 wierszy.
KATEGORIA III „POETA REGIONU”
Nagroda Główna – 500 zł
(kwalifikują się autorzy mieszkający w odległości do 50 km od Szczecinka).
Zestaw powinien zawierać od 3 do 5 wierszy.
Autor może wziąć udział we wszystkich kategoriach.
Wiersze laureatów w kategorii I i III zostaną wydrukowane w almanachu pokonkursowym.
V.
Termin nadsyłania zestawów upływa z dniem 31 marca 2019 r. (zestawy przysłane po terminie nie biorą udziału w konkursie – liczy się data odbioru zestawu przez Organizatora).
VI.
Nadesłane utwory powinny być napisane w języku polskim, stanowić pracę własną autora. Nie mogą być wcześniej publikowane w wydaniach książkowych i nagradzane Nagrodami Głównymi (1, 2, 3 miejsce) w innych konkursach poetyckich.
VII.
Zestawy prac należy nadsyłać w formie papierowej na adres Organizatora (jak wyżej) z dopiskiem na kopercie:
Konkurs poetycki oraz kategoria (I, II lub III)
i powielone w czterech kopiach (spiętych, tworzących 4 komplety),
w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę).
Nadesłanych prac Organizator nie zwraca.
VII.
W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem co maszynopisy, należy umieścić następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, krótką notkę biograficzną.
W związku z obowiązującym ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych i swobodnego ich przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej – RODO, należy zapoznać się z punktami odnoszącymi się do informacji zawartych w poniżej.
Wysłanie zestawu wierszy na Konkurs jest jednocześnie informacją dla Organizatora, że autor zapoznał się z rozporządzeniem „RODO” (Dane osobowe)i wyraża zgodę na publikowanie
i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach związanych z promocją XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Mieczysława Czychowskiego.
Dane osobowe:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji czytelnictwa tj. statutowych działań SAPiK-u na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Komisji Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
3. Imię nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wizerunek Pani/Pana może zostać opublikowany na stronie SAPiK-u (www.sapik.pl), na Facebooku (https://www.facebook.com/sapik) oraz portalach literackich związanych z promocją konkursu.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować odmową kwalifikacji do udziału w konkursie.
VIII.
Koncert Finałowy w trakcie którego nastąpi podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się latem 2019 r.
O wynikach i dokładnym terminie Koncertu Finałowego, laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną. Werdykt zostanie udostępniony na stronie internetowej Organizatora oraz stronach pism literackich.
Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas Imprezy Finałowej. Organizatorzy nie
przesyłają nagród pocztą. Nagroda nieodebrana zostanie przekazana na konto innych
projektów kulturalnych organizowanych przez SAPiK w Szczecinku.
Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na Koncert Finałowy.
Sprawy sporne, nie ujęte regulaminem rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny
Zgłoszenie do udziału w konkursie traktowane jest jako akceptacja wszystkich
warunków regulaminu.
IX.
Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku na stronie internetowej Organizatora lub u sekretarza konkursu
– Krystyny Mazur (tel. 94 712 83 02; e-mail: krystyna-mazur1@wp.pl ).

Comments

comments