Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu oraz Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle ogłaszają XXVI otwarty konkurs literacki pod hasłem „Krajobrazy Słowa”.

I Przedmiotem konkursu jest:
poezja o dowolnej tematyce
proza o dowolnej tematyce.

II Zasady uczestnictwa:
Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia.
Prosimy o przesłanie prac nigdzie dotąd niepublikowanych (także w Internecie), ani nienagradzanych na innych konkursach, o następującej objętości:
zestaw wierszy o tematyce dowolnej złożony z pięciu tekstów,
proza do 15 stron wydruku komputerowego (format A4, czcionka 12, interlinia 1,5).
Prace konkursowe (w 4 egzemplarzach) zaopatrzone w godło wraz z zaklejoną kopertą zawierającą: powtórzone godło, imię, nazwisko, adres, telefon, adres elektroniczny, krótką notkę biograficzną oraz uzupełnioną Klauzulę informacyjną dla konkursu Krajobrazy Słowa (Załącznik nr 1 do pobrania na stronie www.mbpkk.pl) należy przesłać do 31 grudnia 2018 roku na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle.
Jeden autor zobowiązany jest do występowania pod jednym godłem, nawet w przypadku, gdy wysyła prace w obu kategoriach.
Prosimy o dostarczenie tekstów również na płytach CD lub pocztą elektroniczną na adres:
krajobrazyslowa@mbpkk.pl.

III Nagrody:
Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów, które przyzna nagrody pieniężne za najlepiej ocenione utwory.
Ogłoszenie wyników nastąpi w lutym 2019 roku.
Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w wydawnictwie okolicznościowym.
Nagrody pieniężne zostaną wypłacone przelewem na rachunek bankowy laureata.
Warunkiem wypłaty nagrody jest obecność laureata na gali finałowej, która odbędzie się w kwietniu 2019 roku.
Nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona laureatowi nieobecnemu na gali finałowej. Laureat otrzyma tylko dyplom uznania, który organizatorzy prześlą pocztą, z zastrzeżeniem pkt. 7.
Jeżeli nieobecność laureata na gali finałowej zostanie pisemnie usprawiedliwiona przyczyną losową, potwierdzoną odpowiednim dokumentem, wówczas organizatorzy mogą zdecydować o wypłacie nagrody laureatowi.

IV Dane osobowe:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  iod@mbpkk.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji czytelnictwa tj. statutowych działań Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Komisji Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wizerunek Pani/Pana zostanie opublikowany na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej (http://mbpkk.pl), może zostać opublikowany na Facebooku (https://www.facebook.com/mbpkk).
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować odmową uczestnictwa w konkursie Krajobrazy Słowa.

V Postanowienia ogólne:
Nie będą podlegać ocenie Jury prace laureatów nagród głównych (Marszałka Województwa Opolskiego oraz Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle) z poprzednich lat.
Laureaci zostaną powiadomieni korespondencyjnie oraz zaproszeni do udziału w gali finałowej.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.
Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, niepublikowany i nienagradzany na innych konkursach i jest akceptacją niniejszego Regulaminu.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie przez uczestnika Klauzuli informacyjnej dla konkursu Krajobrazy Słowa (Załącznik nr 1). Wypełniony i podpisany załącznik należy umieścić w zaklejonej kopercie z godłem i dostarczyć razem z pracami konkursowymi.
W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.
Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Regulamin niniejszy zostaje ogłoszony na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

Sekretariat konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna
Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 482 37 80 wew. 29
e-mail: promocja@mbpkk.pl

Comments

comments